STIGTING
SIMON VAN DER STEL 
(Kaapstad)

 

 

 

 

 

 

Aansoek om lidmaatskap 
Navrae 
Posbus 366, Plumstead, 7801
Telefoon (021) 794-7464
www.simonvdstel.org
simonvdstel@mweb.co.za

Home

Die Stigting Simon van der Stel is in 1959 gestig en volgens die Maatskappywet as n nie-winsgewende organisasie geregistreer. Die Stigting is Suid-Afrika se belangrikste organisasie buite regeringsverband wat gemoeid is met die bewaring en restourasie van ons nasionale kultuurerfenis wat geboue, terreine en voorwerpe insluit.

Ons verwelkom nuwe lede wat belangstel om deur ons uitstappies, besoeke en praatjies meer te wete te kom omtrent die erfenis en geskiedenis van die Wes-Kaap.

Die Stigting Simon van der Stel (Kaapstad Tak) tree op as n drukgroep in die bewaring en restourasie van ons erfenis wat van nasionale kultuurhistoriese, argitektoniese en estetiese waarde is. Ons het reeds op hierdie gebied baie bereik deur n bewustheid van bewaring van ons erfenis aan te moedig.

Die Stigting Simon van der Stel is nou gemoeid met die opvoeding van die jeug en bied gereeld programme in di verband aan. 

Die Stigting Simon van der Stel se lede ontvang nuusbriewe en n program van uitstappies, staptoere, lesings en besoeke aan historiese geboue en plekke wat gewoonlik nie vir die publiek toeganklik is nie.

Die Stigting Simon van der Stel (Kaapstad) fondse word bekom deur lidmaatskap,skenkings en uitstappies.

AANSOEK OM LIDMAATSKAP
Jaarlikse ledegeld

Ek/ons wil graag lid word van die Stigting Simon van der Stel as die volgende (merk net een kategorie):

* Enkel lid                    R160-00
* Gesin/huishouding            R320-00
* Professionele praktyk/Assos. R150-00
* Skool                        R 80-00
* Skolier/student              R 30-00
* Maatskappy                   R500-00


Deponeer in ons rekening: ABSA Takkode 632005. Wynberg Spaarrekening 38019980011.

Gebruik asseblief jou van en voorletters as verwysing en e-pos bewys van betaling aan simonvdstel @mweb.co.za

GETEKEN ......................................   DATUM. .........................

TITEL _______________________________________

VAN________________________________________

NAAM ______________________________________

POSADRES ___________________________________

____________________________________________

____________________________

POSKODE________

Tel. (H)___________________ (W) ________________

Faks_________________________________________

E-pos________________________________________

Taalvoorkeur ____________________________

ID-NOMMER__________________________________